Lyrics

‘Dear God’ Lyrics by Strongman Burner

×

‘Dear God’ Lyrics by Strongman Burner

Share this article
Dear-god-lyrics-by-strongman-burner Album Cover
084Viral (dear-god-lyrics-by-strongman-burner)

Strongman Burner – Dear God Lyrics

Lets go!
Yeah
Na watea naaa!!!
Dear God
Dear God
Yeah-yeah

Advertisement
Continue reading

One Cedi hye me hoa nanka me twa to
Obra twa me mmaa nti daa me di Aboobo
Ma busua p3 ma s3m a nanka masaasi Mede si
Ata Kwame nanka Omo fa dua kookoo
Mese men bua mo
Me hw3 me nua nom
3nser3 me Sika, Nana Wusu menhu me ho ano

Oseifo) a w) sei me ob) mehwene ano
3nti Obofo) mote me ne a 3ne me hia mo
Born poor but still I wanna die Rich
Mabusua yi 3ne y3 hwe me te s3 high ways
Nti dabiara na speedy on the high way
Nyarme b) me ho ban ma me adwuma w) high way

You can fake love, you can’t fake cage
So we sell love, when people show hate
They all wish for my downfall
But mete nkwamu k3k3 koraa hommey 3y3 God grace
3hye me hoa nanka me phone 3kraki s3 Aziggy
Si bisa persuasion falli a 3y3 kudi taa

Oyankopon nansa yi Sika 3nhy3 wo hoa, y3 se wani 3nte y3 s3
Malam a Oku Nipaa
3nti Onyame bua me3
Oyame swer me3
Oyarme hyira me3
Oyarme pua me3

Me k) manim a na atanfo y3 hia me3
Ma br3 kejetia nti fa yiedie sua me3
Mede mani ato Oyarme so na nipa ni 3kae
Wo pinkyen b)n hoa wob3 hu s3 Okoto p) mpae
3ne boys ade3 a y3 nim aa ne din s3ee
Modi banku no Ahomakye y3 di mpae
Wahyira mea menk) ooo
3si me tiri soa y3n to ooo
Mey3 adwuma hy3n Donkor ooo
Me makoma ky3n p)nko ooo
Obra bo me ky3n tompoo

Yeah
Da ben na menso m3k) nnase3 asore
Wantie me su fr3 dea atanfo 3nf3le
Mabusua bebilee Nanso Obiara mpo ndo me
S3 me se mmaa p3 a Obiaa mpo mpine
3hy3 me ho na mak) gye Adwuma pata
Menba du nwutwe obiaa me Opapa
To wani b3hwe wakyi na Agya woba 3suffer
Nana yarme hyira me na Atanfo 3kasa

Anopa a mefiri Prampram
Mey3 timba adwuma metwa dua ky3n wansam
Nso Abenfo) yi ak) apam
S3 obiara b3y3 yie paaa 3ny3 me Kofi Kamkam
Agya ma menhu wo baatan as
Me sore3 y3 yi mendidi Oyarme baatan pa
S3 y3 ka s3 y3 kyele a aprenpresa

Hmm
3nsuo ne Aprenprensa
Aden!!!!!!!
Obiaa t)n a na yat) bi nanso menkoaa me t)n a
Obiaa 3nt) bi Nana Nyarme
Aden!!!!!!
Menkoaa mak) ber3 ap3
Sika awie no saa mer3 no na yare3 b) me ooo Nana Nyarme
Aden!!!!!
Me ne bebilee na k) p3 Visa s3 Y3 k)
Abrokyire Obiaa k) aka me Nana Nyarme
Aden!!!!!
Me se stress no mentumi
Nana Nyarme tie me na car taa b) me so
Ab3n!!!!!

Yh GoD I need an uplift,
Obi kuta camera a nanka me life y3 yi no Netflix
Ohia da me k)n ho s3 net click
Menkoa me fr3 woa 3nko meda blocklist
First na Obiaa fr3 me Odi ahenkan, 3ne me b)t)
My hweii s3 Akurase nkwan
3ny3 woa mentumi su Kyere amansan
3foa nanka kwasi Omar Asi Abrosan

Yeah
3bo life asesa
3bi mo ayiyie nanso afie na Kofi me sua Adepam
Menkoaa na me t)n aky3ke w) kekram
Waya degree na wonya adwuma 3ya s3 mokosam
Wo twe wo mu s3n aaa wokasa a 3nsiso
Anopa biara way3 fine s3 drake to
Nana Gob3 na 3b3men woa 3ny3 plate so

Katapila driver mo na mo soso brake so
Y3se Nyansa 3fitiase3 ne Nyarme suro
Wo suro Nyarme nanso still wadwan ky3n abulooo
S3 me de me life to to w)n a me me w)n si so de3 hoa as3 Ab) nkro
But still me w) gyedie w) awurade mu
3ne na meber3 a dabi menso m3dimu
Yh S3 3ne na me sua, meber3 de3 but still Oyarme nyai memu

Mede bra Kwame
Obra yi daadaa me
De3 m3dei mpo 3den
Meho paapaa me
Malam bi te Facebook taa taa me ( Y3 Taa Taa Me )
Yh
Me to dwom m3b) show a daa free show
Nyarme bue kwan Abrokyire daa mete ntose
Nansa yi me fie abenfo) agyai me y3
‘Cause me y3 light ho adwuma nti daa meforo polo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *